Duurzame vertrouwensbasis

Opinie

Nederland polderland. Toch is polderen iets heel anders dan het bij elkaar brengen van belangen met als doel een duurzame basis van vertrouwen te leggen. Robin de Vries geeft zijn visie.

Een ruimtescheppende cao. Toekomstmuziek of herhaling van zetten?

Er wordt veel gesproken over de toekomst van de cao. En terecht. De diversiteit op de werkvloer is immers sterk toegenomen en de maatschappelijke trend van individualisering leidt tot uiteenlopende werknemerswensen ten aanzien van de eigen arbeidsvoorwaarden. De wens om in deeltijd te werken bijvoorbeeld. Werknemers zijn verder mondiger en weerbaarder geworden, het stijgend opleidingsniveau draagt daaraan bij.

Zou het roer dan om moeten wat de cao betreft? Misschien wel ja.
Je kunt gerust stellen dat er een zekere behoefte is aan de verruiming van het begrip cao, zeker nu steeds meer mensen een andersoortig arbeidscontract hebben. Dit geldt vooral voor uitzendkrachten, oproepkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Niet zelden vallen zij niet onder de werkingssfeer van de (traditionele) cao’s.

Bij het afsluiten van een cao draait het om het begrip voor elkaars verantwoordelijkheid. Liever gezegd, elkaars gezamenlijke verantwoordelijkheid en belangen. Ik bedoel maar: In 1894 was er nog een grote staking van Amsterdamse diamantbewerkers nodig om überhaupt een eerlijker tarief af te dwingen bij hun werkgevers. Met succes overigens. De gebeurtenis vormde het startpunt van collectieve arbeidsovereenkomsten en het huidige cao-stelstel. Sindsdien is er door de wettelijke inkadering van cao’s gelukkig veel meer rust op de Nederlandse arbeidsmarkt gekomen. Tenslotte is enige vorm van collectiviteit en de creatie van een gelijk speelveld goed voor werknemers én werkgevers.

Het huidige cao-stelsel zorgt er bovendien voor dat een hele branche in één keer een eenduidig stelsel van afspraken en voorwaarden kan maken. De cao is een belangrijk sociaaleconomisch baken van duidelijkheid geworden. Oneerlijke concurrentie op loonkosten kan een branche ernstig ontwrichten. Ik ben er trots op dat dit in ons land niet zomaar kan gebeuren, alhoewel de groeiende kloof tussen de beloning van zzp’ers en medewerkers in loondienst voor bestuurlijke hoofdbrekens zorgt. We doen er verstandig aan om cao’s niet zomaar af te wijzen, maar werkgevers en werknemers bewust te maken van de voordelen die het hen biedt. Dit vraagt op zijn minst vindingrijkheid en het vermogen om in alternatieven te denken. En dat begint heel gewoon bij wederzijds vertrouwen tussen werkgevers en werknemers.
Gelukkig zie ik nog elke dag dat daar méér dan genoeg van is.

Robin de Vries secretaris arbeidsvoorwaarden,

is verantwoordelijk voor de voorbereiding, en -uitvoering van het arbeidsvoorwaarden- en pensioenbeleid (cao en bedrijfstak pensioenregelingen) van diverse werkgeversverenigingen. Is voorzitter en bestuurslid van verschillende paritaire stichtingen en (sociale en VUT) fondsen. Is bestuurslid Bedrijfstak Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Treedt op als belangenbehartiger van en adviseur voor leden.

Robin de Vries

studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Heeft ruime ervaring op allerlei terreinen. Contact met Robin?

Bel 06-51998428 of mail.

Robin werkt met:

Het beste van jezelf delen

Dienstverlening is mensenwerk. Atriumgroep gelooft dat 'delen' professionals sterker maakt. Aicha Chaaby licht de 'Atrium' manier van werken toe. MEER >

HR Aicha Chaaby, personeelsfunctionaris

Privé: Samen verantwoordelijkheid nemen

Voor succesvolle samenwerking tussen bedrijven en gemeenten geldt steeds vaker: klein is het nieuwe groot. Ton Sels verbindt ondernemers en biedt ze een platform met steun van lokale overheden. MEER >

Opinie Ton Sels, consultant